"Until the lions have their own historians the history of the hunt will always glorify the hunter...."
- Chinua Achebe

2015, ജൂലൈ 25, ശനിയാഴ്‌ച

ഓണവും തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രവും കണ്ണന്‍ പുറൈയനും - ഒര്‍ണ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് കേരളീയര്‍ ആഘോഷിക്കുന്ന ഓണം. ഓണത്തിന്റെ ചരിത്രം തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ ഉടമകളുടെ ചരിത്രം ഇന്നും വികലമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പുലയരും പുലയ നാടുവാഴികളുമാണ് അതിന്റെ നാഥനും ആചാര്യനും. പുലയ നാടുവാഴികളാല്‍ ഭരണം നടത്തിപോന്നിരുന്ന ക്ഷേത്രം എങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തില്‍ ഞെരിഞ്ഞ മര്‍ന്നു എന്ന കഥ ഇന്നും അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. കലിവര്‍ഷം 3705 ലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത്. ചാത്തനാണ് ഈ ശാസന കാലത്ത് തൃക്കാക്കര ഭരിക്കുന്നത്. കലിവര്‍ഷ ഗണനപ്രകാരം എ.ഡി - 13 ാം ശതകത്തില്‍ കാല്‍ക്കരൈ നാടിന്റെ തലസ്ഥാനമായ തൃക്കാക്കരയില്‍ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. ചാത്തനെന്ന നാടുവാഴിയാ ണെന്നും ഭാസ്‌ക്കര രവിവര്‍മ്മയുടെ ശാസനത്തില്‍ കാണുന്നു. ട്രാവന്‍കൂര്‍ ആര്‍ക്കിയോളജിക്കല്‍ സീരീസില്‍ 1,2,3 വാല്യങ്ങളിലായി ഭാസ്‌ക്കര രവിവര്‍മ്മയുടെ 7 ാം ശാസനങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. അവയില്‍ പേരു പറയുന്ന പ്രദേശിക ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ കണ്ണന്‍ പുറൈയ്യന്‍, കണ്ണന്‍ കുമാരന്‍, കേരള കേസരി, ചാത്തന്‍ പോഴന്‍, യക്കന്‍ (ചക്കന്‍) കന്റപ്പോഴന്‍ എന്നിവരാണ്. ശാസനവര്‍ഷംപറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏകശാസനം ചക്കന്റേതാണ്. മൂവായിരത്തെഴുന്നൂറ്റാമാണ്ടെക്കൊതിരാണ്ടു മേടത്തില്‍ വിയാഴം നിന്റ കന്നിഞ്ഞായിറ്റു കാല്‍ക്കരൈ നാടുടൈയ ചാത്തന്‍ ചി..... താന്‍ പിറന്ത നാളാ ......., മുകളില്‍ പറഞ്ഞ നാടുവാഴികള്‍ ബ്രാഹ്മണരോ, നായന്മാരോ, അഥവാ ക്ഷത്രിയരോ, ക്ഷത്രീയ ബ്രാഹ്മണരോ എന്നറിയാന്‍ പ്രയാസമാണ്. നമ്പൂതിരി എന്ന വാക്ക് തൃക്കാക്കരയിലെ 18 ശിലാരേഖ കളില്‍ ഒന്നിലുമില്ല. കേരള ബ്രാഹ്മണര്‍ക്ക് നമ്പൂതിരി എന്ന പേരു വീണത് ശാസന കാലത്തിന് ശേഷമാണ്. എന്നാല്‍ പുലയരെപറ്റി ഒരു രേഖയില്‍ പരാമര്‍ശം കാണാം. ഇപ്പൊന്നിനു കണ്ണമംഗലത്ത് വയലും കരൈയും പുലയരെയും മറ്റും മിരവി മംഗലത്തുയക്കല്‍ കോതൈ വാഴ്ന്തരുളിന്റെ പൂമി എന്ന വരികള്‍ കാണുന്നു. ഇത് എ.ഡി 10 - 13 നൂറ്റാണ്ടാണ് (കേരളത്തിലെ സ്ഥലനാമ ചരിത്രം എറണാകുളം ജില്ല - പേജ് 48,49, വി.വി.കെ.വാലത്ത്) ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് 955 ലെ ഒരു വട്ടെഴുത്ത് ശാസനത്തില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കല്പന ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് പാകിയിട്ടുള്ള കല്‍പ്പലകയില്‍ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

'പെരുവയല്‍ പൂമിയും പുലൈവരും' 1000 വര്‍ഷം മുന്‍പുള്ള മറ്റൊരു ശാസനത്തില്‍ കണ്ണന്‍ പുറൈയന്‍ നാടുവാഴ്കയില്‍ അമൈച്ച തിരുനന്താ വിളക്കും ഇന്നെയ് നാളാലും, നിങ്ങളാലും, മുട്ടിക്കില്‍ മൂട്ടിരട്ടി ചെലത്തു കടവര്‍, ഒരാണ്ടുതെകിയ മൂട്ടിക്കല്‍ക്കാരാണ് മൈയിടക്കവികന്‍. ഇരുപ ത്തിയൈഞ്ചു തുടം നെയ് ചെലത്തകവന്‍ കാലെത്തു കണ്ണന്‍ കുമാരന്‍ അമൈച്ച് വിളക്കിനും ഇപ്പടി അരിയും ചാതുക്കള്‍ പെരുമനൈ കോട്ടത്ത് കേയവന്‍ ചങ്കരനും കുലചേകിര പട്ടണത്ത് പോഴനാരായണനും വെള്ള യമ്പിള്ളി പോയന്‍ ചാത്തനും അറിയും ഇവകളിക കയ്യെഴുതി അറി വേന്‍ കമ്മല്‍കോട്ടി രവികന്റെ പോയന്‍. 

ക്രി.പി. 250 ല്‍ തൃക്കാക്കര 'കാല്‍ക്കരൈ' നാടുഭരിച്ചിരുന്നത് പുലയനാടു വാഴി പുറൈന്‍ ആയിരുന്നു. പുറൈന്‍ നാടുഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കാരില്ലത്ത് കണ്ണന്‍ കുമാരന്‍ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിളക്കിന്റെ വിവരമാണ് ഈ ശാസനത്തില്‍ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഭൂമിദാനം ചെയ്തവര്‍ ചിറുമറ്റപ്പുഴ കോതൈ നാരായണന്‍, തേവന്‍ വേന്തന്‍, കോതൈ കേരളന്‍, കോതൈ പൊറൈന്‍ എന്നീ പുലയരായിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഉടമകളും അവകാശിക ളുമായ പുലയര്‍ക്കുമാത്രമേ ഇത്തരം ഒരു ദാനം നടത്തുവാന്‍ സാധിക്കൂ. ഭൂമിയായി പിടിച്ച ഭൂമിയെല്ലാം ദാനം ചെയ്യുകയും അവസാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭൂമി കാവല്‍ക്കാരായി മാറുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്., ക്രി.പി 900 മുതല്‍ 1300 വരെയുള്ള ക്ഷേത്ര രേഖകളില്‍ ദേവസ്വം വസ്തുക്കള്‍ മുഴുവന്‍ ദാനം ചെയ്തിരുന്നവര്‍ പുലയര്‍ തുടങ്ങിയവരാണ്. യഥാര്‍ത്ഥ ക്ഷേത്രഅവകാശികള്‍ പുലയരായിരുന്നു. പിന്നീട് ക്ഷേത്ര പൂജാരിമാരായി ഒരു ആര്യബ്രാഹ്മണനെ നിയമിച്ചതോടെയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവകാശം മുഴുവന്‍ ഇന്നുകാണുന്നപോലെ സവര്‍ണ്ണന്റെ കൈകളില്‍ എത്തിചേരു ന്നത്. പുലയനാടുവാഴികള്‍ ബ്രാഹ്മണരെ പൂജാരിമാരാക്കുന്നത് എ.ഡി 980 മുതലാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ക്ഷേത്രത്തിലേക്കോ, ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാര്‍ക്കോ യാതൊരുവിധ പാരിതോഷികങ്ങളും നല്‍കുന്നത് കര്‍ശനമായി നിരോധി ച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ശാന്തിക്കാരന്‍ കൈപ്പറ്റുന്നതായി കണ്ടാല്‍അയാളെ കുറ്റവാളിയായും പിന്നെ ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങള്‍ നോക്കുന്നു വെങ്കില്‍ അയാള്‍ മൂഴിക്കുളം കച്ചത്തിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതായി കരുതപ്പെടും. പുറൈയന്‍ ചാത്തനും പോഴന്‍ ഇരവിക്കും ശേഷം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭരണം പുലയ നാടുവാഴികളില്‍ നിന്നും കൈവിട്ടു പോകുന്ന തരത്തിലായി. ബ്രാഹ്മണ ശാന്തിക്കാരും കാല്‍ക്കരൈ നാട്ടുടയ വരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളും ബ്രാഹ്മണ പുരോഗിത ന്മാരുടെ തെറ്റായ നടപടികളെ എതിര്‍ത്ത പുലയര്‍ക്ക് ചെറുത്തു നില്‍ക്കുവാന്‍ കഴിയാതെയായി. ബ്രാഹ്മണരുടെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ പുലയനാടുവാഴികള്‍ പരാജിതരായി. ശാന്തിക്കാരായിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാര്‍ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇടപ്പള്ളി രാജവംശത്തിന്റെ ഉല്പത്തി. ആദ്യനാടുവാഴി കണ്ണന്‍ കുമാരനും അവസാനത്തേത് പുറൈയന്‍ ചാത്തനുമായിരുന്നു.