"Until the lions have their own historians the history of the hunt will always glorify the hunter...."
- Chinua Achebe

2015, നവംബർ 29, ഞായറാഴ്‌ച

വിജയവഴികളില്‍ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തി വളരണം - എലിക്കുളം ജയകുമാര്‍

ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറിയ്ക്കാ നാകു മോ? വിജയത്തെ കൈപ്പി ടിയിലൊ തുക്കാന്‍ പറ്റുമോ? എന്റെ കഴിവു കള്‍ എന്തെ ല്ലാമാണ്? മറ്റുളള വരില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ വ്യത്യസ്ത നായിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങ ളിലാണ്? എന്റെ കഴിവുകളെ മുഴുവനായി ഞാന്‍ ജീവിത വിജയത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗ പ്പെടുത്തിയിട്ടു ണ്ടോ? ഈ അഞ്ചു ചോദ്യങ്ങള്‍ നാം ഓരോ ദിവസവും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും നമ്മോടു തന്നെ ചോദിക്കണം. ഒരുവനിലുളള ആത്മവിശ്വാസം വളരുവാന്‍ ഇങ്ങനെയുളള സ്വയം വിശകലനങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്. വിശാലമായ ഒരു ലോകം നമുക്കു മുമ്പില്‍ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. അതില്‍ നല്ലതും ചീത്തയുമായ വഴികളുണ്ട്. അധമ മനസ്സുളളവര്‍ ചീത്ത വഴികളിലൂടെയും ഉത്തമ മാനസര്‍ വിജയത്തിന്റെ വഴികളി ലൂടെയും സഞ്ചരിക്കും. ഏതു വഴിയാണ് നാം പോകേണ്ടത് എന്ന് മുന്‍കൂട്ടി അറിഞ്ഞി രിക്കണം. ആ തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മെ വിജയത്തിലെ ത്തിക്കുന്നത്.

മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. അതിന്റെ കാരണം ബാഹ്യപ്രപഞ്ച ത്തോടുളള ആസക്തിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ വ്യത്യസ്ത വിഷയ ങ്ങളുമായി ഓരോ നിമിഷവും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരി ക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലമര്‍ന്നു പോകുന്നവര്‍ക്ക് കേവലമായ അനുഭൂതിയില്‍ ലയിച്ചു ചേരേണ്ടിവരും. ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാര ത്തിനായി ശ്രമിക്കുന്ന വര്‍ക്ക് ഇതൊരു തടസ്സമാണ്. അതിനാല്‍ ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതി കളെ സമചിത്തതയില്‍ നിര്‍ത്താ നുളള ആര്‍ജ്ജവത്വം നാം നേടണം. ഇന്ദ്രിയനിഗ്രഹം വീരതയുടെ അടയാള വുമാണ്. അനുഭൂതി കളിലമരുന്ന മനസ്സ് വൈകാരികത യില്‍പ്പെട്ടു ലക്ഷ്യ ബോധത്തില്‍ നിന്നും വഴുതിപ്പോകും. വൈകാരി കമായ ചഞ്ചലതയല്ല, മനസ്സിന്റെ ദൃഢതയാണിന്നാവശ്യം.


പ്രശസ്ത മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ഗുലാബ് കോത്താരി യുടെ വാക്കുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. 'മനസ്സിന് വിചിത്രമായൊര വസ്ഥയുണ്ട്. അത് പ്രവര്‍ത്തി ക്കുന്നത് ഒന്നില്‍ രമിക്കുന്ന ത്മറ്റൊന്നില്‍' ഈ അവസ്ഥ നാം എല്ലാവരും അനുഭവിക്കു ന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകാഗ്രത നഷ്ട്‌പ്പെടാം. ഏകാഗ്രത കൈവരിക്കുന്ന ഒരാള്‍ മാത്രമേ വിജയത്തിന്റെ പടവുകള്‍ കയറുക യുളളൂ. അതിന് ധ്യാന നിരതമായ ഒരു മനസ്സു സൂക്ഷിക്കാന്‍ നാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വൈകാരിക മല്ലാതെ പക്വത വന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വ ത്തിനു മാത്രമേ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിര്‍ത്താനാ വുകയുളളൂ. അതിനുളള വ്യക്തിവികാസം നാം ആര്‍ജിക്കേ ണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ദീര്‍ഘനാ ളത്തെ പ്രയത്‌നംകൊണ്ട് ഏതൊരാള്‍ക്കും സ്വായത്തമാ ക്കാവുന്ന തേയുളളൂ എന്നു മനസ്സിലാക്കണം. വ്യക്തിത്വ ത്തിന് നിരവധി മാന ങ്ങളുണ്ട്. ചിന്തിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനുളള കഴിവാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രധാനം. മനനം ചെയ്യുക എന്നത് മനുഷ്യനു മാത്രമുളള സവിശേഷ തയാണ്. മനനം എന്നു പറയുന്നത് യുക്തി പൂര്‍വ്വമായ വിചിന്തന മാണ്. നമ്മുടെ മാനസിക വ്യാപാരങ്ങ ളെയും അനുഭവങ്ങ ളെയും യുക്തി പൂര്‍വ്വമായ വിചിന്ത നത്തിനു വിധേയമാ കുന്നവര്‍ വിജയത്തിലെ ത്താതിരിക്കില്ല.

നാം സാമൂഹിക ജീവിയാണ്. സഹ ജീവിതങ്ങളുടെ സഹായവും പ്രേരണയും സമയോ ചിതമായ ഇടപെടലും നമ്മളില്‍ സാമൂഹിക ബോധം വളര്‍ത്താന്‍ പ്രേരകമാണ്. അവ നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കു കയും ആവശ്യമെങ്കില്‍ പാരസ്പര്യ ത്തിന്റെ പേരില്‍ തിരിച്ചു നല്‍കുകയും ചെയ്യുക ആരോഗ്യകരമായ സാമൂഹിക ബന്ധത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തയും, വിശകലനം നമുക്കുവേണ്ടി മാത്ര മാക്കൂ. നമുക്കുവേണ്ടി മാത്രമാകുമ്പോള്‍ സ്വാര്‍ത്ഥത ഉടലെ ടുക്കും. സ്വാര്‍ത്ഥ ജീവിതങ്ങള്‍ വിവേചിത നിലപാടു കൈ ക്കൊളളുന്ന വരാണ്. അവര്‍ നല്ല വ്യക്തി ബന്ധങ്ങള്‍ സ്ഥാ പിക്കാനും കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തന ങ്ങളിലൂടെ മുന്നേറു ന്നതിനും വിലങ്ങു തടിയാണ്. ഇത്തരം സോദ്ദേശ നിലപാടുകാരെ വേര്‍തിരിച്ച റിഞ്ഞാല്‍ അബദ്ധങ്ങ ളില്‍പ്പെടാതെ സാമൂ ഹിക ബന്ധം വളര്‍ത്തി മുന്നോട്ടു പോകാവുന്നതാണ്. നമുക്കും സമൂ ഹത്തിലെ വിലപ്പെട്ട കണ്ണിയാകാ വുന്നതാണ്.

ജീവിതത്തിനു ദിശാബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒഴുക്കി നൊപ്പം എവിടെ യെങ്കിലും കരയ്ക്കടിയുന്ന ഒരു മരക്കഷണം പോലെയാകരുത്. ഒരോരു ത്തരും എവിടെ ജനിച്ചു, എവിടെ എത്തണം എന്ന ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായേ മതിയാകൂ. മനോവ്യാപാരവും മാനസിക ഘടനയും ക്രിയാത്മകമാകു മ്പോള്‍ മാത്രമേ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമിട്ടു മുന്നോട്ടുപോകാന്‍ സാധിക്കുക യുളളൂ. ആത്മബോധം വളര്‍ത്തി യെടുക്കുകയും സാഹചര്യങ്ങളെ സമഗ്രമായി വിലയിരു ത്തുകയും ഗുണദോഷങ്ങളെ വേര്‍തിരിച്ചറിയാ നുളള പക്വതയും നാം നേടിയിരിക്കണം. ആത്മപ്രശംസ കളില്‍ രമിച്ച് ലക്ഷ്യ ബോധത്തി ലെത്താതെ പോകുന്നവര്‍ നിരവധിയാണ്. ആത്മ പ്രശംസ പൊങ്ങച്ചത്തി ലേക്കുംവികല വ്യക്തിത്വ വികസന ത്തിലേക്കും വഴി തെളിക്കും. അങ്ങനെ യുളളവര്‍ സമൂഹത്തിലെ പരിഹാസ കഥാപാത്ര മായി പരിണമി ക്കുകയും ചെയ്യും. വിലയുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ സ്വാര്‍ത്ഥ മനസ്സു പറയുമ്പോള്‍ ഒരു വിലയു മില്ലാത്തവര്‍ എന്നു സമൂഹവും കല്‍പ്പിക്കും. വിലമതി ക്കാനാവത്ത ചെയ്തികള്‍ എക്കാലവും നമ്മുടെ ശ്രേയസ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കു കയും സമൂഹത്തില്‍ അര്‍ഹമായ സ്ഥാനം കല്‍പ്പിച്ചുതരു കയും ചെയ്യും. വിലപ്പെട്ട രത്‌നങ്ങള്‍ ആകാനുളള ശ്രമമായി ക്കണം നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത്.

അകാരണമായ ഭയമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത്. ഭയം എവിടെ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്നു? എന്താണി തിന്റെ കാരണം? മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സംഘര്‍ഷങ്ങളാണ് നമ്മില്‍ അകാരണ ഭയമണ്ടാകുന്നത്. സംഘര്‍ഷങ്ങളെ നേരിടാനുളള ക്ഷമതയും ശക്തിയു മുണ്ടെങ്കില്‍ ഭയമു ണ്ടാകുകയില്ല. ഭയം മാനസികമായ അരക്ഷിതാ വസ്ഥയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറി യണം. സാധാര ണയായി മരണഭയം, രോഗഭയം, ധനനഷ്ടം തുടങ്ങി നിരവധി ആകുലത കളില്‍ ജനം വലയുകയാണ്. ഇവിടെ മനസ്സിനെ ബലപ്പെടു ത്തുന്നതിന് ബാഹ്യശക്തിക ളുടെയോ, ആത്മീയാനുഭ വങ്ങളുടെയോ പിന്‍ബലം കൂടിയേ തീരൂ എന്നാല്‍ ആത്മീയത അടിമത്വാവസ്ഥയി ലേക്കു നീങ്ങുന്ന തും യുക്തിയല്ല.

ഒരിക്കല്‍ ജോണ്‍ മാക്‌സ്വെല്‍ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കുക. 'എക്കാലവും ചെയ്തു പോന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തു കൊണ്ടിരി ക്കുന്നതെങ്കില്‍ എക്കാലവും നിങ്ങള്‍ എന്തായിരു ന്നുവോ അതു തന്നെയാ യിരിക്കും ഉള്ള കാലമത്രയും'. ഇത് വളര്‍ച്ചയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക വളര്‍ച്ച യാണ് വേണ്ടത്. കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പുതിയ വഴികള്‍ വെട്ടിത്തു റക്കാനുളള മനസ്സാണ് ആര്‍ജി ച്ചെടുക്കേണ്ടത്. ചിന്ത യാണ് വളര്‍ത്തേണ്ടത്. ബുദ്ധിയാണ് വികസി പ്പിക്കേണ്ടത്. കഠിനാദ്ധ്വാന മാണ് ആരാധനയാ ക്കേണ്ടത്. ആരാധന കര്‍മ്മപദങ്ങളെ നിരുത്സാഹ പ്പെടുത്താ നുളളതായിരിക്കരുത്. ആരാധനയിലൂടെ മനഃസമാധാന മല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ലഭിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കരുത്. സ്വസ്ഥമായ മനസ്സും കര്‍മ്മോ ത്സുകതയും വ്യക്തമായ ദിശാ ബോധവും ഉണ്ടായെങ്കിലേ ജീവിതത്തില്‍ വിജയിക്കുക യുളളൂ. വിജയി തലയു യര്‍ത്തി നില്‍ക്കും. പരാജിതര്‍ മുഖം കുനിച്ച് ഉള്‍വലിയേണ്ടി വരും. സമൂഹ ത്തിനെന്നല്ല, സ്വന്ത മായിട്ടുപോലം മൂല്യവത്തായി ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ അവര്‍ക്കു കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് കര്‍മോത്സുകത കൈവെടിയാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങള്‍ വളരുന്നത് നാം മറ്റുളളവരുമായി എങ്ങനെ ബന്ധ പ്പെടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും നല്ല ബന്ധങ്ങള്‍ വളര്‍ത്തി യെടുക്കാന്‍ കഴിവുളള വരായിത്തീരണം. സുഹൃദ് ബന്ധ ങ്ങളില്‍ നാം നമ്മെക്കുറിച്ചു പറയാതെ ഒരു നല്ല ശ്രോതാവാകുന്ന സംസ്‌കാരം വളര്‍ത്തി യെടുക്കാന്‍ ഇക്കാലത്ത് ശ്രമിക്കേണ്ട താണ്. ഇന്ന് മനഃക്ലേശ മുളളവരാണ് ഏറെയും. മനഃക്ലേശം പങ്കു വെയ്ക്കലിലൂടെ ലഘൂകരി ക്കാനാവും. എന്നാല്‍ ശാരീരിക ക്ലേശം പങ്കുവെയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല. ഇത് അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീര്‍ക്കണം. ഈ ലോക യാഥാര്‍ത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറി യുന്നിടത്ത് ആകുലതകളുടെ ആഴം കുറയ്ക്കാനാകും. വാക്കുകള്‍ സ്വാന്ത്വനത്തിന്റെ അമൃത വാഹിനിക ളാക്കണം. സാധ്യായം കൊണ്ട് സ്വാന്ത്വന സ്പര്‍ശരാകാന്‍ ശ്രമിക്കണം.

ക്രോധം അപ്പാടെ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു ദുഃശീലമാണ്. മാനസിക പക്വതയി ല്ലായ്മയില്‍ നിന്നുയിര്‍ കൊളളുന്ന ആന്തരിക സ്‌ഫോടനത്തിന്റെ ബഹിര്‍സ്പു രണമാണ് ക്രോധം. മുറിവേറ്റവന്റെ പ്രതികരണമായിട്ടം ക്രോധത്തെ കാണും. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സഫലീകരണ ത്തിനുവിഘാ തമാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ അഭിമുഖീ കരിക്കാനുളള ഉള്‍ക്കരു ത്തില്ലായ്മയും ക്രോധത്തെ ജനിപ്പിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ സമൂര്‍ത്തമായ സഫലീകരണം എപ്പോള്‍ നടക്കുന്നുവോ അപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ സന്തോഷവാനാ യിരിക്കും. ഒരു തരം ആത്മീയ അനുഭവത്തിന്റെ നിര്‍വൃതി യില്‍ അയാള്‍ എത്തിച്ചേരും. ആ വ്യക്തി പോലുമറിയാതെ സാത്വിക ഭാവം അയാളില്‍ പ്രകടിതമാകും. സാത്വിക ഭാവത്തിലെത്തി ശാന്തയനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാ ധ്യനായി ത്തീരും, വിലയുളള വനായിത്തീരും.


വ്യത്യസ്ഥമായ കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുകയും വികസിപ്പിക്കുകയുമാണ് പൊതു സ്വീകാര്യതയുടെ പ്രാഥമിക തലം. അതിന് നിഷ്‌ക്രിയത നാം പാടെ മറന്നു കളയുക യാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രവര്‍ത്തി കളിലൂടെ ഉത്പാദിതമാകുന്ന മൂല്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയണം. സമൂഹത്തിനു ഗുണപരമായ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യാന്‍ പ്രതിജ്ഞാ ബദ്ധരായിത്തീരുക എന്നത് ശ്രമകരമായ വസ്തുതയാണ്. കഴിവുകളെ മിനുക്കി എടുക്കു കയും അനുദിനം വളര്‍ത്തി യെടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് പുരോഗതി യാഗ്രഹിക്കു ന്നവരുടെ കടമയും കര്‍ത്തവ്യമാണ്. ഈ കര്‍ത്തവ്യബോധം എല്ലാക്കാലത്തും നമ്മളെ വിലയുളള വരാക്കി നിലനിര്‍ത്തും. വിജയ ത്തിന്റെ പാതയില്‍ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകും. 


എലിക്കുളം ജയകുമാര്‍
9496116245