"Until the lions have their own historians the history of the hunt will always glorify the hunter...."
- Chinua Achebe

2015, നവംബർ 30, തിങ്കളാഴ്‌ച

വൈകുണ്ഠസ്വാമികള്‍: സംഘത്തിന് മുമ്പത്തെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങള്‍ - ദലിത്ബന്ധു എന്‍ കെ ജോസ്

ഏതാണ് പ്രഥമോത്ഥാനം അഥവാ മുമ്പത്തെ എഴുന്നേല്പ്? ഇന്ന് അറിഞ്ഞടു ത്തോളമുള്ള ചരിത്ര ത്തിന്റെ പശ്ചാത്ത ലത്തില്‍ പഴയ ഉത്ഥാനദശ സംഘ കാലമാണ് എന്ന് പറയാം. മറ്റൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാ ണിക്കുവാന്‍ ഇന്നുവരെ ആര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേ പറ്റി അന്വേഷി ക്കാന്‍ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അന്നത്തെ ജനത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി, സ്വാതന്ത്ര്യ പരിധി, ജീവിത രീതി തുടങ്ങി പലതും അറിയേ ണ്ടതുണ്ട്. സംഘകാലം എന്ന ഒന്ന് വെറുതെ ആകാശത്തു നിന്നും പൊട്ടി വീണതല്ല. അത് നൂറ്റാണ്ടു കളു ടെയോ, സഹസ്രാബ്ദ ങ്ങളുടെയോ അനുക്രമമായ വളര്‍ച്ചയുടെ ഫലമാണ്. ഇടയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റാതെ നടത്തിയ എഴുന്നേല്പാണ്. അതേ പ്പറ്റിയാണ് കറുത്ത കേരളത്തില്‍ ഞാന്‍ അന്വേ ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത്. ഏ.ഡി. ഒന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെയുള്ള നുറ്റാണ്ടു കളെയാണ് പൊതുവേ ചരിത്ര കാരന്‍മാര്‍ സംഘകാലം എന്നു പറയുന്നത്. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ഒരു തീയതിയാണ്. അതിനു മുമ്പത്തെ കാലത്തു നിന്നുമുള്ള ക്രമമായ ഒരു വളര്‍ച്ചയാണ് എന്നു കരുതാം. അന്ന് കേരള ത്തിലെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് എല്ലാവിധ ത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പാരതന്ത്ര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നില്ല.

സംഘകാ ലത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചു വിവരങ്ങ ളെങ്കിലും സംഘം കൃതികളില്‍ നിന്നും അറിയാം. എന്നാല്‍ അതിനു മുമ്പത്തെ കാലത്തെപ്പറ്റി, സംഘകാല ത്തിലേയ്ക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയെപ്പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമവും ഇന്നുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ല. കേരളക്കരയിലെ മനുഷ്യന്റെ ആരംഭ ത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അന്നത്തെ മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക മത പശ്ചാത്തല ത്തെപ്പറ്റി യുള്ള പഠനങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമെല്ലാം ലഭിച്ച ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ആവാസ ത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളെ സംഘകാ ലവുമായി ബന്ധപ്പെടു ത്തുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ആകെ കൂടി അറിയാ വുന്നത് അക്കാലത്ത് നിലനിന്ന ചില വ്യാപാര ങ്ങളെപ്പറ്റി യാണ്. അതും വിദേശരേഖകളില്‍ നിന്നും.

സംഘകാ ലത്തിന് എറെ നൂറ്റാണ്ടു കള്‍ക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ നിന്നും മെഡിറ്റ റേനിയന്‍ തുറമുഖ ങ്ങളിലേക്ക് ഏലവും, ഏലവര്‍ങവും, കുരു മുളകും, ഈട്ടിയും തേക്കും അങ്ങനെ നൂറുകൂട്ടം സാധനങ്ങള്‍ കയറ്റി ക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു എന്നതിന് അനേകം തെളിവുകള്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. ബൈബി ളില്‍ പറയുന്ന ഷീബാരാജ്ഞി സോളമന്‍ രാജാവിന് കൊടുത്ത സമ്മാന ങ്ങളില്‍ ഓഫീര്‍ തുറമുഖത്തു നിന്നുമുള്ള സാധനങ്ങ ളുമുണ്ടാ യിരുന്നു. (പഴയ നിയം 2 ദിനവൃത്താന്തം 9:9) ഏതാണ് ഈ ഓഫീര്‍? കേരള ത്തിലെ ബേപ്പൂരാണ് എന്ന് അവകാശ പ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അതല്ലാ പൂവ്വാറാ ണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മധ്യപൂര്‍വ്വ ദേശത്തെ ഏതെ ങ്കിലും തുറമുഖ മാണെങ്കില്‍ പോലും ആ സമ്മാന ങ്ങളില്‍പ്പെട്ട കുരുമുളക്, ഏലം, എലവര്‍ങം തുടങ്ങി പലതും കേരളത്തിലെ ഉല്പന്ന ങ്ങളായി രുന്നു. അന്ന് ആ സാധന ങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ മാത്രമാണ് വിളഞ്ഞി രുന്നത്. മറ്റ് എവിടെ യെങ്കിലും ഉണ്ടായിരു ന്നുവെന്ന് ഇന്നു വരെ കണ്ടെത്താ നായിട്ടില്ല. ആഫ്രിക്കന്‍ വനാന്തര ങ്ങളില്‍ ഇന്നു പോലും അവ ഒന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ

ബൈബി ളിന്റെ പഴയനിയമം എഴുത പ്പെട്ടത് എതായാലും സംഘകാല ത്തിനും നൂറ്റാണ്ടു കള്‍ക്കും മുമ്പാണ്. അതില്‍ വിവരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങള്‍ അതേപടി അല്ലെങ്കിലും അതിനാധാ  രമായ വിധത്തില്‍ നടന്നത് അതിനും മുമ്പായി രിക്കണം. അന്ന് മധ്യധരണി ക്കടലിലെ തുറമുഖ ങ്ങളില്‍ കേരളവും കേരളത്തിലെ കുരുമുളകും അറിയ പ്പെട്ടിരുന്നു. സോളമന്റെ കാലം ബി.സി 970 മുതല്‍ 930 വരെ അല്ലെങ്കില്‍ 980 മുതല്‍ 920 വരെ ആയിരു ന്നിരി ക്കണം എന്ന് ബാംഗ്ലൂര്‍ തിയോള ജിക്കല്‍ സെമിനാരി പ്രസിദ്ധീ കരിച്ച വെരി. വെ. ഡോ. ഇ.സി. ജോണിന്റെ ''ബൈബിള്‍ വിജ്ഞാന കോശ'ത്തില്‍ പറയുന്നു. അതിനാല്‍ ബി.സി.11 -ാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കില്‍ 10 -ാം നൂറ്റാണ്ടു മുതലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ അവിടെ എത്തിയിരു ന്നിരിക്കണം.

ബി.സി. 15 ാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടിയാണ് അര്യന്‍മാര്‍ ഹിമാലയം കടന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവേശിച്ച് സിന്ധു നദീതട നിവാസിക ളെആക്രമിച്ചു കീഴ്‌പ്പെടുത്തി തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഇന്ത്യയില്‍ സ്ഥാപിച്ചത് എന്നാണ് ആര്‍.സി. മജൂംദാറും എച്ച്. സി. റായി ചൗധരിയും കാളികിങ്കര്‍ ദത്തായും ചേര്‍ന്നെ ഴുതിയ An Advanced History of India എന്ന ഗ്രന്ഥം 1067 -ാംപേജില്‍ പറയുന്നത്. അവര്‍ മൂന്നുപേരും മൂന്ന് സര്‍വ്വകലാ ശാലകളിലെ ഈ വിഷയ ത്തിലെ പ്രഗത്ഭരാണ്. ആര്യന്മാര്‍ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവരുടെ ത്രൈവേദങ്ങള്‍ രചിക്കപ്പെട്ടത്. ജാതിയും ചാതുര്‍ വര്‍ണ്ണ്യവും രൂപം കൊളളുന്നതും അതു കഴിഞ്ഞാണ്. അവര്‍ അന്ന് കേരളത്തി ലേയ്‌ക്കോ ദക്ഷിണേന്ത്യ യിലേയ്‌ക്കോ വ്യാപിച്ചി രുന്നില്ല. അതെല്ലാം നടന്നത് സഹ്രസ്രാബ്ദ ങ്ങള്‍ക്കു ശേഷമാണ്. ആര്യന്‍ മാര്‍ ഉത്തരേ ന്ത്യയില്‍ ആധിപത്യം നേടുമ്പോള്‍ കേരളത്തിന് ഇസ്രോ യേലും, ഈജിപ്റ്റ് ,റോമും, ഗ്രീസും മറ്റുമായി മികച്ച വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടാ യിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തില്‍ എത്തിച്ചേരാന്‍ യുക്തിയും സാഹചര്യവും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

കുരുമുള കിന്റെയും അതു പോലെ തന്നെ അന്ന് വിദേശരാജ്യ ങ്ങള്‍ കയറ്റി ക്കൊണ്ട് പോയ്‌ക്കൊ ണ്ടിരുന്ന സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളു ടെയും മറ്റു സാധന ങ്ങളുടെയും ഗുണം - അവ ഇവിടെ നിന്നും അവര്‍ കയറ്റി ക്കൊണ്ട്‌ പോകാന്‍ കാരണമായ സവിശേഷത അവര്‍ എങ്ങനെ അറി ഞ്ഞു? അവര്‍ അറിയു ന്നതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ അന്നുണ്ടാ യിരുന്നവര്‍ അത് അറിഞ്ഞി രിക്കണമല്ലോ. ഇവിടെത്തെ ജനത്തിന് അറിയാന്‍ പാടില്ലാ യിരുന്നു വെങ്കില്‍ ഇവിടത്തെ കാട്ടില്‍ വളരുന്ന ചെടിക ളുടേയും അവയുടെ ഫലങ്ങ ളുടേയും, കിഴങ്ങുക ളുടേയും സവിശേഷത വിദേശി കള്‍ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാന്‍ കഴിയും? (ഗ്രന്ഥകാരന്റെ കറുത്ത കേരളം എന്ന ഗ്രന്ഥം കാണുക). പര്‍വ്വത ത്തിന്റെ മുകളിലത്തെ വന ങ്ങളില്‍ വന്‍വൃക്ഷ ങ്ങളില്‍ വെറും ഒരു വളളിയായി പടര്‍ന്നു കിട ക്കുന്ന പ്രത്യേക ആകര്‍ഷ ണീയതയും സൗന്ദര്യവും ഒന്നുമില്ലാ യിരുന്ന ഒരുതരം കുരു പഴുക്കു മ്പോള്‍ അപൂര്‍വ്വം ചില കിളികള്‍ മാത്രം കൊത്തി തിന്നുന്നു. ആ കുരു എരിവുളള താണെന്നും, ദഹനക്കുറവിന് നല്ലതാ ണെന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിശപ്പുണ്ടാ ക്കുന്നതാ ണെന്നും, മാംസം പാകം ചെയ്യുമ്പോള്‍ ചേര്‍ത്താല്‍ രുചി വര്‍ദ്ധിക്കു മെന്നും, മാംസം കേടു കൂടാതെ കുറച്ചുനാള്‍ ക്കൂടി സൂക്ഷിക്കാന്‍ ഉപകരിക്കു ന്നതാണെന്നും ചുമ തുടങ്ങിയ പല തരം രോഗങ്ങള്‍ക്ക് സിദ്ധൗഷധ മാണെന്നും മറ്റും മെഡിറ്റ റേനിയന്‍ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? അറിയുക മാത്രമല്ല അത് ഒരു അമൂല്യ നിധിയായി ഒരു രാജ്യത്തെ രാജ്ഞി മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ രാജാവിന് സമ്മാനിക്കാന്‍ ഉചിത മാണെന്നും മറ്റും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അത് ഇവിടെനിന്നു കൂടുതലായി കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്നു. അതിന്റെ പ്രതിഫലമായി ഇവിടേയ്ക്ക് അവര്‍ സ്വര്‍ണ്ണം തരുകയും അത് ആ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വര്‍ണ്ണ നിക്ഷേപത്തെ ദരിദ്ര മാക്കുകയും ചെയ്തതിനെപ്പറ്റിയും പ്ലിനി തുടങ്ങിയ ചരിത്ര കാരന്‍മാരും ടൈബേരിയസ് സീസറെ പ്പോലുളള ചക്രവര്‍ത്തി മാരും പരാതി പ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വിവരം റോബര്‍ട്ട്ഗിബ്ബന്റെ Declain and Fall of the Roman ഋാുശൃല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ കണ്ടെത്തുവാന്‍ കഴിയും.

ബി.സി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളില്‍ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ ഏലവും, കുരുമുളകും, എലവര്‍ങവും, ഈട്ടിയും, തേക്കും മറ്റും കൈകാര്യം ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനത യായിരുന്നു എന്ന അനുമാനം അതിന്റെ പശ്ചാത്ത ലത്തില്‍ എത്രയോ യുക്തി പൂര്‍ണ്ണമാണ്. അതാണ് കേരളത്തിലെ ജനതയുടെ ആദ്യത്തെ എഴുന്നേല്‍പ്പ് എന്നു ന്യായമായി അനുമാനിക്കാം. അത് പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നിന്നുമുളള ഒരു സാധാരണ വളര്‍ച്ചയാണ്. പേര്‍ഷ്യ യിലെ പുരാതന നഗര ങ്ങളുടെ അവശിഷ്ട ങ്ങളിലും സൈന്ധവ നനഗര ങ്ങളുടെ അവശി ഷ്ടങ്ങ ളിലും തേക്ക്, വീട്ടി തുടങ്ങിയ തടികള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഊര്‍ നഗര ത്തിന്റെ അവശിഷ്ട ങ്ങളില്‍ തേക്കു കൊണ്ടുളള ശവപ്പെട്ടി ഉണ്ടായി രുന്നു. മാവും, പ്ലാവും, പുന്നയും അതുപോലെ അന്ന് ഇവി ടെയു ണ്ടായിരുന്ന മറ്റുവൃ ക്ഷങ്ങളുടെ തടികള്‍ ഉപയോഗി ക്കാതെ തേക്കും, കരിന്താ ളിയും മാത്രം വിദേശികള്‍ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോയ പ്പോള്‍ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അവര്‍ അറിഞ്ഞി രിക്കണം . അതു അവര്‍ക്കു ലഭിച്ചതു നാട്ടുകാരില്‍ നിന്നായിരി ക്കണമല്ലോ. അവയുടെ പ്രത്യേകത ഒരുമാസം കൊണ്ടോ, ഒരുവര്‍ഷം കൊണ്ടോ അറിയാ വുന്നതല്ല. മറ്റുതടി കളെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍കാലം അവ കേടുകൂടി തിരിക്കും എന്നറിയുന്നതിനു ദശാബ്ദങ്ങളും ശതാബ്ദങ്ങളും വേണം. അങ്ങനെ നീണ്ട പരീക്ഷണ ങ്ങള്‍ക്ക് അവര്‍ തയ്യാറായി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നു മയിലും, കുരങ്ങും അതു പോലെ മറ്റു പലതും കയറ്റി പ്പോയിരുന്നു. അതിനര്‍ത്ഥം കേരള ത്തിലെ ജനതയ്ക്കും അന്ന് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു സംസ്‌കാരവും ജീവിത രീതിയും വ്യക്തിത്വവും എല്ലാമുണ്ടായി രുന്നു. കേരളം സമൃദ്ധ മായിരുന്നു,. സമ്പന്ന മായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ തെല്ലാം ഉപയോഗി ച്ചിരുന്നു. ആ വ്യക്തിത്വവും അന്തസ്സു മായിരിക്കണം വൈകുണ്ഠ സ്വാമി കളുടെയും രക്തത്തി ലുണ്ടാ യിരുന്നത്. യുഗ പുരുഷ ന്മാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അത് ലഭ്യമാകുന്നത്.